I. Súčinnosť objednávateľa a zhotoviteľa

  1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi riadnu spoluprácu pri zadávaní kritérií grafického riešenia internetovej prezentácie, najmä však je povinný poskytnúť všetky podklady na tvorbu internetovej prezentácie, ako sú texty, grafické podklady, prístupové údaje, fotografie, databázy atď. Podklady prijíma objednávateľ iba v elektronickej podobe.
  2. Objednávateľ súhlasom s VOP súhlasí aj s podmienkami a uzatvorením zmluvy o dielo.

II. Zodpovednosť za vady diela

  1. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje výhradne na funkčnosť internetovej prezentácie a je dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jej odovzdania od zhotoviteľa objednávateľovi.
  2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku zásahu tretej osoby do diela po jeho odovzdaní. Objednávateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté v súvislosti so závadami alebo s odstávkami servera, kde je dielo umiestnené bez ohľadu na ich pôvod.
  3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené konaním objednávateľa spočívajúcimi najmä v nesprávnom používaní internetovej prezentácie, nedodržiavaním VOP alebo neoprávneným zásahom do internetovej prezentácie priamo objednávateľom alebo treťou osobou.
  4. Reklamáciu vád je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po tom, čo ich zistí. Ak zhotoviteľ uzná, že dielo má vady, za ktoré tento zodpovedá, je povinný ich odstrániť v primeranej lehote dohodnutej s objednávateľom.

III. Zodpovednosť za škodu

  1. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú konaním, alebo opomenutím konania objednávateľa alebo tretích osôb, najmä nesprávnou obsluhou internetovej prezentácie, nedostatočným nastavením hesla bezpečnosti, nedodržaním VOP, alebo neoprávneným zásahom do internetovej prezentácie alebo porušením práv tretích osôb. Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za škodu spôsobenou aplikáciou tretích osôb.
  2. Zmluvné strany prehlasujú, že celková škoda, ktorá môže vzniknúť z porušenia zmluvy, alebo platného ustanovenia právnych predpisov súvisiacich s touto zmluvou, nepresiahne sumu zodpovedajúcu cene diela, internetovej prezentácie.